Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 240 )

tarnen der Natie op eene gebiedenden, dreigenden of beleedigenden toon aan te fpreeken, derzeiver Befluiten en Voorfchriften opentlijk of in 't verborgen tegen te werken , en dus het wettig gezach, waar meede het Volk zijne Verteegenwoordigers bekleed heeft, door geweld of intrigues te verzwakken,

In dit laatfte geval toch zouden de Burger-Gezelfchappen en Sociëteiten, wel verre van het bedoelde nut te weege te brengen , de zaaden van tweefpalt en partijzucht aankweeken, de vereeniging der Natie rondsom den Standaard haarer Vrijheid en Omfhanglijkheid in den weg ftaan, Regeeringioosheid begunftigen, den ijver en den moed der Volks-Reprtfentanten uitblusfchen , en veellicht aanleiding geeven , dat het Volk van Vriesland , 'c weik eerft onlangs het juk der Overheerfching met vreugd heeft dgefcbud, andermaal de weerlooze prooije wierd van cenen of van meer Overweldigers.

IV. Dat Wij gaarne bekennen, dat het gezach, waar meede de Natie Uns bekleed heeft, een toevertrouwd Pand is 'c welk Wij flechts voor een tijd bezitten, en met verlangen het ogenblik te gemoete zien, waar na Wij van de lasten des Bewinds ontflagen, in Onzen gewoonen kring weergekeerd, Ons gehouden gedrag voor de Comperenten Rechter zullen mogen verantwoorden. Doch dat Wij het teevens als Onzen onvermijdelijken plicht befchouwen, om dat gezach, geduurende den tijd van Ons Beftuur , ongefchonden te bewaaren, en in alle gevallen, naar Ons vermoogen, te handhaaven, ten vollen overtuigd, dat Wij hier in een misdadige nalatigheid toonende, niet flechts in het naarkomen van den uitgedrukten wil des Friefchen Volks zouden te kort fehieten , maar ook aanfpraakelijk zijn voor de wanordens en onheilen: welke daar uit zouden kunnen, jaa noodwendig zouden moeten voorvloeijen.

En

Sluiten