is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzaameling van placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door het Committé revolutionair [...] aanvang nemende met [...] het begin der revolutie; dus van den 7 februarij 1795 tot den 23 junij 1796 ingesloten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 447 y

Alles nochtans onder deeze expresfe voorwaarde, dat zij zullen gereekend worden bij hunne te rugkomst in dit Gewest opentlijk en plechtig verklaard te hebben.

Dat zij nimmer met opzet en een kwaad oogmerk hebben ingefiemd en mede gewerkt, tot die Refolutien, Publicatien en Handelingen, welke het billijk misnoegen der Vrijheidminnende Burgers hebben gaande gemaakt, en die flrekten ter vervolging van waardige Vaderlanders; verders dat zij zich rustig zullen gedragen, en als Mannen van Eer, door geen wrevel over het gebeurde bezield, nimmer eenige aanleiding tot nieuwe oneetiigheden zullen geeven.

En dat zij, tot gerustftelling des Volks, geduurende de tijd van een Jaar, in geene politique Functien zullen verkiesbaar zijn.

\

Dat Wij voorts , tot handhaving eener goede orde van zaaken in dit Gewest, mitsgaders om te voldoen aan de gemanifesteerde begeerte van een aanzienlijk getal Onzer waardige Meedeburgers, hebben nodig geoordeeld te arresteeren,

felijk Wij arresteeren bij deezen: dat de Perfoonen vati h. Joha, G. A. Abbring, H. Cannegieter, B. RusTrng, A. van Vliet, IV. IVopkens, S. D. van Aijlva, H. A.van Kniif, f. L. Huh.r, P. Fontein, E. M. van Beijma en R. Dibbetz', van hec effect onzer Proclamatie, op den 31 Meij jongstleeden Provifioneel gearresteerd, voor als nog blijven uitgeflooten, en ten hunnen aanzien de Publicatie van den 23 Februarij deezes Jaars, gelijk meede de door Ons genomene befluiten en middelen van voorzieninge tegens dezelve, in volle kragt.

Vermaanende onze goede Medeburgers, en vertrouwende van hunnen Vredelievenden inborst en edelmoedigheid, dat zij zich met dit ons befluit, tot heil en rust van dit Gewest genoomen, zullen vereenigen; dat zij ook, zoo als het aan recht geaarte Republicainen past, zich nimmer zullen veroor^' üi 2 loven