Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRYHEID, GELYKHEID, BROEDERSCHAP.

Meöè - Burgers!

JOLet is in naam der Landfchap dat Wy UL. by deezen gezinnen en aanfchryven s Eerftelyk, dat, vermids door de Franfche Generaals der Troupes, binnen deeze Republiek word gerequireerd dat deCafernen voor dezelve Troupes moeten worden ingericht volgends de Militaire Reglementen van de Franfche Republiek op dit onderwerp, het nodig zal zyn, ter voorkoming van misverftand in deezen, en , op dat eindelyk eens "de goede Ingezcetenen van den drukkendsn laft der inquartiering worden ontheven, de inrigting der Cafernen, zoo veel immer doenlyk, worde gemaakt overeenkomftig de Capitulatie daar van zynde.

Ten tweeden, dat, nadien het ontwyffelbaar zeeker is, dat een der voornaamfte vereifchten, tot eene goede combinatie der middelen van,defenfie voor deeze gehcele Republiek, daar in beftaat, dat de refpeétive commanderende Generaals gequalificcerd mochten zyn tot het doen marcheeren van Troupes, alwaar zy zulks, in deeze tyd, nodig vinden.

Al het welk by Hun Ho. Mog. met den Franfchen Generaal en Chef binnen deze Republiek gereguleerd en vaftgefteld, en by de Landfchap dit ook alzo geaggreëerd zynde, geeven Wy UL. daar van by deeze kennis, ten eindeGyl. hier van geïnformderd,de voorkomende Patenten, invoegen voorf.,moogt kunnen refpeéteren.

Tenderden, dat aan dc Franfche Troupes, in foldy deezei' Republiek zynde, zullen worden toegedaan alle, zodaanige Vryheeden en Immuniteiten van Tollen \ Vheercn, PWlage, Ponten en Brug gelden, waar van de overige'Troupes, welken in dienft van deezen Staat zyn, jouïsfeeren; Op dat Gyl, in UL. aanbevoolen Diftïiét, zodanige ordres zoude kunnen ftellcn, als Gyl.,ter bereiking van 's Landfchaps intentie , zult oordeclcn te behooren.

Tn de vierde plaats moeten Wy, uit krachte van 'sLandfchaps fpeciale Refolutievanden 17 Septemb. jongftleeden, UL. aanfchryven en gezinnen, en dat met inhaifie van Onze Circulaire van den 15 April jongftl.,aande uitvoering van 's Lands Placaaten in 't generaal ftiptelyk de hand te houden, en in 't byzonder de Landelyke Publicatie, in dato 11 Febr. dezes jaars, op 't Huk der Wapenborden en Schilden geëmaneerd, voor zo verre de uitvoering hier van door UL. nog niet mochte zyn werkftellig gemaakt, te doen executecren ; En is den Momboir dezer Provintie doof Onsgclaft, ter voldoening aan's Landfchaps intentie, tegens de in gebreken blyvende Officieren en Municipaliteiten in rechten te ageeren.

Ten vyfden, moeten Wy UL. vetzoeken, Ons ten fpoedigften te willen doen toekomen eene prcecife opgaave van alle zodane penningen van UL. refpeftive Stedelyke of Plaatfelyke Caflen, welke door of van wegens de Franfche Troupes, by derzelver intreede of verblyf binnen deze Republiek mochten zyn ge'.igt, met dê ftukken tot de verificatie daar toe dienende, en dat binnen veertien dagen na dato dezes, ten einde Wy nog tydig in ftaat mogten zyn , alle mogelyke middelen aan te wenden, tot reclame en recouvrement van dezelve, daar en zo het behoord.

Sluiten