Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRYIIEID, GELYKHEID,

MEDE BURGERS',

w

y vinden Ons gcauthorifeerd UL. in naame der Land* fchap aan te fchryven en te gezinnen.

Eerftelyk, Dat nadien er vehemente flispïcien zyn van ongeoorloofde Correfpondentien, tot voorkoming zo veel mogelyk van dezelven en ter afsnyding van wegen die daar toe zyn leidende, alle Ambtenaaren en Leden van het voorig beftuur, als mede publieke Redenaaren en Leeraaren van allerlei Godsdienft voor hunne pollen bedankt hebbende of ontzet zynde uit andere Provintien, voords alle Ambtenaaren en Leden van het voorig beftuur dezer Provintie, al s mede bedankt hebbende , of ontzet zynde publieke Redenaaren en Leeraaren, mitsgaders alle Predikanten, Priefters en Leeraaren , van wat Godsdienft dezelven ook mogen zyn, zullen moeten ondertcekenen een declaratoir en belofte ,■ dat zy deze te" genwoordige Conftitutie en ordre yanzaaken, noch inhet openbaar noch ïnH geheim, op eenigerlei wyze hoe ook genaamd of waar in beftaande zullen tegen werken;

Ten tweede, Dat, vermids de refpectivc Landelyke wetten , waar by de goederen der Adminiftrateurs en beambten der voorige Regering, niet alleen onder legaal hypotheek zyn gelegd wegens dcrzclver verfchulde verandwoordelykheid aan het vryc Volk dezer Provintie, maar ook eene te rugroeping in hunne woonfteeden, en verplichting, om zich niet buiten deze Provintie te begecven, met zoo veel billykheid gedecreteerd is, voor onfchuldigen flegts tydelyk behoort te zyn, ovorzulks '(met buiten effect ftelling van 's Landfchaps Refolutie van den 19 September en ir.t ekking der daar by verleende ftaats Commisfie) door UL. onverwyld met zo veel naauwkeurigheid als onpartydigheid het onderzoek naar de gedraagingen van Ambtenaren en Leden des vorigen beftuurs zal moeten voorgenomen, en binnen zes weeken ter Landfchaps ta~ iele wegens UL. bevind rapport gedaan worden.

Ten derden, om voor zoo ver in UL. plaats of Diftrict poftdirectien of Comptoiren mochten zyn naar gelang van UL. gefteldheid op 't voorbeeld van die van Holland de nodige ordre te ftcllen , dat men in voorkomende gevallen zoo veel mogelyk faciliteere en behulpzaam zy zeker accoord over een Zoogenaamden Veldpofl voor de 25000 man Franfchcn, volgends Tractaat hier te Lande geblccven, opgericht, en waar van, gelyk mede van de Refolutie der Provintie Holland hier nevens een exemplaar tot UL. naricht gevoegd is; en

cindelyk

Sluiten