Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRYHEID, GELYKHEID, BROEDERSCHAP.

:£no^hvr C£7 svüsi.TN ::\^£ibom. ai^lov ebern oimanq 'Ah mo -t£j*i) VS --'«i .noiiooiHsv jj vs Jt^il srïiisbfijjit) / olüfifionfli'T

Mede-Burgers!

C/P heeden by ons ontfangen zynde- eene misfive van de Nationale Vergadering, Reptafenteerende het Volk van Nederland, van den 16. dezer maand Maart, ten geleide der ncevemgaande proclamatie, met verzoek alle mogelyke middelen m het werk te doen Hellen, om aan die intentie van die Vergadering tot behoud van het lieve Vaderland te

^ZocThebben wy nodig geoordeeld UL. onder ihhasfie van onze Publicatie van den 14. February 1. 1. by dezen aan te fchryven en te gezinnen, ©ra deeze proclamatie op de meelt electie wyze te'doen afkondigen en den volke bekend tc maaken en vobrds niets onbeproeft te laaten, om de JongelhWchap in UL. aanbevoolen distrift door gepaste en overreedende middelen tot 's Lands-Zccdienft te ammceren.

Terwvl wy UL. tevens- moeten verzoeken, om in UL. plaats en diftria by Publicatie de Ingefeetenen bekend te maaken dat gyL. eene Commisfie uit UL. midden hebt benoemd Ytot onverwylde daarftelling van welke Commisfie wy UL om het gewigt der zaaken ten ferieuften moeten adhorteeren:] om &op by UL. te bepaalene dagen en uuren te vaceeren, om zodaanige perfoonen als zig.door \aderlands liefde aangevuurt vrywillig tot 's Lands Zeedienft ui len engageeren, te ontfangen, en tegens tekening van hun naam onder een declaratoir, waar by zy zich tot het neemen van dienft op 's Lands vloot, ten minften voor eene Campagne ter Zee, en uitterlyk voor den 15. April aantaande zich aan eene der Zee-Comptoiren binnen deeze . Republiek ten dien einde zullen aangeeven, verbinden, de bv voeren aangehaalde Publicatie van den 14. February 1.1. uitgeloofde premie van twee Ducaten uit de Cas> der Domainen, uit tc reiken, welke uitgeichootene Gelden, tegens oplaave der manfehappen dadelyk door ons zullen worden gefembouteerd, terwyl wy tevens met de Gedeps: ter Finanrie der drie Quartieren nader zullen uonfereeren

Sluiten