Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V1YHE ID, GE L Y K H EID. Mede - Burgers!

Nationale Vergadering, reprefcntcrcnde het Volk van Nederland , aan ons kennis gegeeven hebbende, dat by deszelfs Decreet van den 29 Maart laaftleeden, uit haar midden eene Commifiie van twaalf Lecden was benoemd tot het houden eener Binnenlandfche Correspondentie, ten einde alle Machinatiën en Ondernemingen te ontdekken en te verydelen, welke tegens de Vryheid en welvaart van het geheele Bataaffche Gemeenebeft, zouden worden gefmeed; Hebben Wy goedgevonden UL. daar van by dezen, met toezending van ecu exemplaar der Inftruclie voor welgemelde Com«ïiflie,kennis te geeven, ten einde aan die Commiflie, wanneer Dezelve, om aan gemelde Inftructie te kunnen voldoen, het zal requireren, alle mogelyke hulp en adfiftentie te verleenen.

Waar toe ons verlatende, bevelen Wy UL. in Gods befcherming. Gefchreven te Arnhem den 12 April 179(5, het tweede Jaar der Bataaffche Vryheid.

Heil en Broederlchap.

UL. goede Vrienden,

Het Provintiaal Collegie van Politie , Finantie en algemeen Welzyn in Gelderland.

On Laft van Hetzelve,

Sluiten