Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 )

geene mindere Suminen dan van hondert Guldens, en verders op de hondert Guldens uitkomende.

Wordende alzoo bij deezen gefloten de Negotiatie op Lijfrent hen, tegens negen ten honderd, dewelke bij Publicatie van den 27 Maij deezes Jaars was gearresteerd.

XXXVII. Dat eindelijk het Placaat tot heffing van den asfte Penning, dat door dit Placaat niet word vernietigd , en alzoo het reftant der nog twee onbetaalde Termijnen, zal moeten worden opgebragt.

En op dat den inhoud deezes aan een ieder der Ingezetenen bekend worde, en niemand derzelve daar van eenige onkunde zal kunnen voorwenden, zal dit ons Placaat alomme op de gewoonlijke plaatzen worden afgekondigd en aangeplakt, want Wij zulks alles ten bejle van den Lande alzo verfiaan te behooren.

Aldus Gedecreteerd en Gearresteerd op het

Landfchaps-Huis binnen Leeuwarden, den 28 Julij 1796. Het tweede Jaar der Bataafsche Vrijheid.

Het Provinciaal Beftuur van Friesland. E. MIE DE MA, Vt

Ter- Ordonnantie van Hetzelve, CORN. GODSCHALK.

E a M I Sr

Sluiten