is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door het Committé revolutionair [...] aanvang nemende met [...] het begin der revolutie; dus van den 7 februarij 1795 tot den 30 januarij 1798 ingesloten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 99 )

P UB LICATIE

£Jet Provinciaal Beftuur van Friesland,

Allen den geenen die deezen zullen zien of hooren leezen, HEIL en BROEDERSCHAP! Doa te weeten:

Dat Wij, overweegende hoe de Adminiftrateurs der Publique Corpora, in verlegenheid zouden kunnen worden gebragt, en met alle hunne ijverige zorge,, om aan Onze Publicatie van den 6 October jongstleden" te voldoen, zich buiten ftaat bevinden van de in hunne qualiteit te fourneerene Penningen tijdig op te brengen, bij aldien de Crediteuren van Corpora, waar van een gedeelte der Goederen onder verkoop is, zelve- Koopers wordende, in de betaaling der Koop -penningen, compenfatien teegens hunne competeutien gebruikten; en in aanmerking neemende de presfante noodzakelijkheid, dat op de geftelde termijnen het één zesde gedeelte van de bezittingen, onder publique Adminiftratie zijnde, naa aftrek van wettige fchulden gereekend, in comptanten aan 's Lands Comptoir werde gefourneerd, terwijl dan noch overvloedige Hijpotheek voor de fchulden der Corpora aanweezia: blijft.

Hebben goedgevonden en nodig geoordeeld, te decreteeren , het geen Wij bij deezen ftatuëeren:

Dat geene compenfatien van fchulden op de Goederen der Corpora, welke thans onder verkoop zijn of nog zullen worden gebragt, om te voldoen aan Ons Placaat van den 6 October laastleeden, zullen kunnen plaats hebben, maar dat de penningen voor de Koopfchat, door de Koopers op de bepaalde Termijnen comptant moeten worden betaald.

- N 2 En