Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V R Y H E 1 D, GELYK H E I D.

Mede - Burgers!

jóy 's Landfchaps refölutie van den 13 April laaftl. vaftgefteld zynde, dat voordaan by de voltrekking der Hü'welyken zal worden gebruikt het volgende Formulier,

Formulier tot folemnifatie

der Huwely ken.

Alléh den gcenciï, welken génegen zyn hün Huwelyk voorden Gerichte, Municipaliteit, of Cömmisfarisfen daar toe benoemd, " te folemniferen, zullen zich met de nodige Verklaringen, dat hun" ne Huwelyks-proclamatïën naar behooren zyn gedaan, voorzien, ter " geftelder plaatfe moeten fifteeren.

" Daar na zal door den Secretaris moeten worden gefteld cene be" hoorlyke Afte van comparitie, houdende de Naamen derComparan" ten, als mede de Naamen der Leden van den Gerichte, Municipale ** teit of Commisfariiïèn, die över die Acle zullen ftaan.

" Na examinatie der geproduceerde Verklaringe'zullen door den " Secretaris, in plaatfe van het gewoöne Kerkelyke Formulier, aan ** de Comparanten worden voorgeleezeli de navolgende poinclen en " vraagen.

" Gy Bruidegom én Bruid, verklaard Gyl. in Uw voorncemen, " om te zaamen in den Huwelyken Staat te treden, te volharden," en begeerd Gyl. de opendyke beveiliging daar van ?

" Zoo antwoord Ja.

Dewyl dan Uwe Huwelyks- proclamatien , tot driemaal', zon" der verhinderingi zyn afgekondigd^ zoo vraagen Wy U Brui" degom, of gy bekend voor uwe Wettige Vrouw aan te neemen " N. N. Uwe Bruid, met Ü hier tegenwoordig, welke gy be" loofd nimmer, dan met den dood, te zullen verlaaten, maar^ " als een eerlyk Eheman* gehouw en getrouw te blyven, inge^ " volge Goddelyke en Menfchelyke Wetten ?

" Zoo antwoord JA.

" Gy Bruid! verklaard gy N.- N., uwen Bruidegom, hier met * u tegenswoordig, tot uwen wettigen Eheman aan te neemen , en belooft gy nimmer, dan mee de dood, van hem te zullen

Sluiten