Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mede-Burgers!

^^"y zenden UL. hier nevens eene Proclamatie, ter aanmoediging van de Burger-Wapening, benevens de Artikelen van het vry willig engagement, daar toe by de Nationale Vergadering, repnefenterende het Volk van Nederland, gcarrefteerd,ten fine van publicatie en affixic als gebruikelyk, tenvyl Wy UL. tevens gezinnen , om de Ingezetenen van UL.' aanbevoolen Diftriél, zoo de niet exereeerende, als die geènen, welken zich in den Wapenhandel oefFencn, en welke laatften by decze Oproeping in Vollen Wapenrufting zullen verfchynen, tegens Woensdag, zullende zyn den 25 deezes Maands, te doen zamen komen, en na duidelyke voorleezing van deeze Onze Misfive, midsgaders van voorf. Proclamatie en Artikelen af te vraagen, wie hunner genegen is, op den voet by die Artikelen vervat, de Wapenen te voeren, ter verdediging van Vaderland en Vryheid , mids de daar by bepaalde Jaaren bereikt hebbende ,vootds de Naam en der Zulken, die zich daar toe genegen verklaren en engageren, op te teekenen, en de fpecilicque Lyst, behoorlyk door den Secretaris geverifieerd, aan Ons, binnen vier dagen na de Oproeping, in te zenden, met een kort relaas van den tocdragt der. zaake by de Oproeping zelve.

Wy achten het onnodig UL. aan te fpooren, om mede te

werken tot dit heilzaam oogmerk, Uwe Vaderlands-liefde

ftrekt Ons ten Waarborg, dat GyL. daar toe alle uwe krachten zult infpannen, en door kracht van redenen, zoo die geenen, welke in de Proclamatie der Nationale Vergadering gevonden worden, als welke uwe blakende Yvcr voor de belangens van Vaderland en Vryheid 11 aan de hand geeven, uwe Mede-Burgers zult trachten aan te moedigen, om voor die dierbaare Panden het Zwaard aan te gorden.

En,'daar ieder Burger, die te edel denkt, om de Kluitïers van zyn Mede-mensch te dragen, te gelyk gevoelt zyne verplichting, om zyne Vryheid te verdedigen, houden Wy Ons van den goeden uitfiag uwer pogingen volkomen zeker.

AHeenlyk zult GyL. vooral hier op hunnen aandacht behöoren te vefb'gen, dat, hoe zeer ook ieder Lid der Maatfchappy

Sluiten