Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRYHEID, GELYKHEID.

Medeburgers!

J&$ ons ontvangen zynde eene misfive van de Natiö^ naale Vergadering reprefenteerende het Volk van Mê= derland, houdende dat dezelve hadden nodig geoordeeld by ampliatie en tot nader elucidatie van hun decrëéft van den 12. May Liaftleden, om aan de Generaals iri dienst van deze Republiek de vrye Wagenvragten tegene recu's te bezorgen, ons nader aan te fchryven dat die aanfehryving en order provifioneel alleenlyk gefchiëd en plaats zal hebben voor en geduurende de tegenwodf. dige Compagne; dat de Lieutenants Generaal in geen ander geval de vrye Wagenvrachten zullen kunnen vorderen, dan wanneer zy zich in den dienst van het Land

op reis bevinden; dat dezelven telken reize zullëil

moeten geven een, door hun eigenhandig ondertekend» recu, waar in bepaald is het getal der gerequireerde Paarden en Rytuigen—als meede de plaats waar heen; dat de aïïland voor welke uit ieder Stad of plaats zai moeten worden gereden, /.00 veel mogelyk tot niet meet dan fier of uitterlyk vyf uuren zal worden bepaald; -L* dat de huur der Rytuygcn zal moeten gereguleerd worden naar de Wet of Cynofure dier plaats exteerendëi dat alvoorens de recu's zullen worden voldaan, door öi van wegens de Municipaliteit der plaats zal worden geë£* amineerd, of door de verhuurder der Ry tuigen en Paaiden wel en behoorlyk is gedeclareerd, na Welke exa'ninatie de voornoemde recu's door de zelve Municipaliteit

zullen worden gevifeerd; dac het formulier der meëf

gedachte recu's door het Commkté tot de algemeenë zaken van het Bondgenootfchap te Lande gearrefteeerd zynde, het zelve vervolgens dezelve zal dóen drukker!, en ten einde alle vcrvalfching des te beter voor te kö-* men , met een zegel beftempelen; en dat wyders door" het gezegde Commkté aan de Lieutenants Generaal * dië zulks nodig hebben een bekwaam aa-ital dezer recu's zoi^ den worden ter hand'gefield om zich daar van te bedië-*

nen ; hebben wy nodig geoordeeld UL. Vau dië

aanfehryving kennis te geeven, met gezinnen om aan deri inhoud derzelve te voldoen ; voords om de door UL. geëxamineerde en gevifeerde recu's tegens quitantie te betalen 4 en de daarvoor ukgefchotene penningen te rug te ontvan-

A ggü

Sluiten