Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRYHEID, GELYKHE ID.

Mede - Burgers.

T

JLngevolgc en ter voldoening aan 'sLandschaps auchorifatie Van den 25 Novemb: 1.1.hebben wy goedgevonden, UL. by dezen aan te schryven, om, ten einde zo veel doenlyk voor de veiligheid der wegen te zórgen, 's Landscaaps Placaten regens de Bedelaars- en Heerloze knegten geëmaneerd, ftiptelyk en zonder eenige conniventie te doen executeren.

En voords om alle vreemde Persoonen, welke zich in UL. diftrict zonder bcboorlyke Pas bevinden, buiten desfelfs Jurisdictie te doen breBgen, tot dat einde telkens de Herbergen te vifiter«n en aan niemand te permitteren, zich in UL. diftrict met ter woon neder te zetten, zonder een atteft van goed gedrag en Burger-trouw, midsgaders behoorlyke Cautie voor de Armen Kas, doende alle. persooBen , welke zich binnen één Jaar aldaar hebben geëtablisfeerd , en binnen 4 weeken-swn die vereyschtens niet kunnen voldoen, dadelyk delogcren met verdere aanfehryving, om aan ons na expiratie der voors.vier weken in te zenden een Lyft van die geenen, welke binnen het-Iopende Jaar in UL. diftrict met ter woon gekomen zyn , en v/elke wcgerïds gebrek van VoTdoènmg-.'aan de voori. vereyschtens hebben moeten de'lögere"fi:

En daar het de- Vertegenwo'ortttgcrs des vryen Volks van Gelderland mede by de vooraasgecogen Refolutie bahaagd heeft, een Dief of Bedeljagt door de geheele Pravittrie vaft te frellen, gezinnen wy UL. door dezen, om dezelven te laaten doen op den 3. S der aanftaande maand January, waar va» wy UL. gclyk ook aan de andere Officieren en Magiftratcn dezer Proyintie, midsgaders aan de aangrenseadj; Land» Overheedcn. Als aan die va* Utrecht, Overrysfel, Munfter cn Cleve, voords aan den Hoofdfchoutvan s'Hertogenbofch, Ambtman van de Stad Grave en Lande van Cuyk, Drosfaarden van de Landen Ravcftein cn der Hcerlykhcden Megcnen Lith, of wie derzelver Poften of Bedieningen thans zouden mogen vervangen, ken* nis geeven, UL. verzoekende en gezimiende, om, voor zo veel UL. aanbevolen Jurisdictie of Ambt betreft, met alle mogelyke Secretesfe, die goede ordres te Hellen, dat op de bepaalde dagen alle de Wegen, pasfages en Veercn naar behooren mogen wezen bezet, cm dan, met het krieken van die zelve dagen, suspecte plaatfen en huizen, mitsgaders schotten Schuuren en Bergen, met alle oplettendheid te doen visiteeren; voords, van de uiterfte Grenzen, alle Vagebonden Bedelaars cn Gaamrdieven te laaten opzoeken en vervolgen, ten ehide niet alleen deeze Provintie dr.ar van, mag worden ontlaft, maar dat ook alle die geenen, welken aangetroffen zullen kunnen worden, mogen worden geapprehendeerd, en op desecuurfte wyze bewaard blyven, tot dat, by een nauwkeurig onderzoek, darzelver onschuld aan UL. zal zyn gebleeken, en in geval van twyffeling, voor zo veel de Crimineele Jurisdictie aaa UL. niet is toevertrouwd, aan den Hove van Juftitie hier van onmiddelyk kennis te geeven, ten einde voords tegen dezelve zal kunnen worden geprocedeerd, als in goede Juftitie bevonden zal worden te behooren.

Sluiten