Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mede-Burgers!

Heden morgen hebben Wy ter Onzer Vergadering ontvangen eene Misfive van de Nationale .Vergadering, repraefenterende het Vo"k van Nederland, betrekkelyk het viferen der Bons, of het zien en bekragtT gen van de Metten van mtdeeling, afgegeven door den Chef der Frfnfche Militairen m Pkatfen, alwaar geen Fianfche Commisfaris ™n Oorlog refideerd, van den volgenden inhoud:

GELTKHE1T), VRYHEIV, BROEVERSCHAT.

De NATIONALE VERGADERING,

representerende het VOLK van NEDERLAND.

AAN

De Hoogst-geconstitueerde MACHT

GENAAMD DE representanten VAN HET

VOLK van GELDERLAND. Mede - Burgers!

T

JLs het de plicht van ieder Burger, het zyne, tot welzyn van het Vader-

hoe C'PT££L V6Tgen t0e,te breneen' zo als memand zal ontkend hoe veel te meer dan zyn daar toe gehouden zy, die met een eldritï van het puhlicq Befiuur belast zyn, en waar lJ^7l?ta?S™£

ve?mo"enednndiem,ng' ^ en ^^^^cSm^% vermogen dan met aan deze plicht, fchoon zomwylen eeniee iroeite of

ï^de, zich onttSfof^oS^ SeTd \tl SS en verbeuren te recht het'verJuwen C geiteld. N et tegenftaande deze waarheid, worden Wy geïnformeerd d*t ten aanzien der adminiftratie over de Franfche Troupcsf SfsoTdyde-

zer

Sluiten