is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door [...] het Uitvoerend bewind des Bataafschen volks, en het Administratif bestuur van [...] Friesland; beginnende den 22 januarij 1798, en eindigende den 28 maart 1799.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 24« 5

PUBLICATIE

T_Jet Uitvoerend Bewind der Bataaffche

- Republiek, Duet te weeten :

' Dat het Vertegenwoordigend"Lichaam, op de wijze bij de Staatsregeling voorgefchreven , overwogen hebbende , dat het van groot belang,is, dat, bij gelegenheid van de aanftaandc Converfie der oude Staats-Schulden, de nodige voorzorge worde in acht genomen tegen alle misbruik, het welk waaifchijiilijk alsdan zou worden gemaakt van voormaals vermiste en ontvreemde, of nog kunnende vennist en ontvreemd worden Schuld-Brieven;

Befloten en verordend heeft, dat de Eigenaars van Obligatien, welke vermist zijn, of.van zodanige, waarop zij, uit hoofde van Fidei-Commis, of ander verband, eenig toekomftig recht fustineeren, zich bij Requeste, gefchreven op een Zegel van zes Stuivers, zullen kunnen adresfeeren aan den Agent van Finantien, binnen de eerfte week, van de Maandy waarin zodanige Obligatien, zoude moeten worden geconverteerd, en aan denzelven nauwkeurig opgeven die Obligatien, welke bij hun zijn vermist, of waarop zij een toekomftig recht fustineeren, daar van verzoeken vifie en arrest, mitsgaders ftuiting van de Converfie ; met dat gevolg:

1. Dat indien zodanige opgegevene Obligatien ter Converfie-warde» g4pr*fêfiteerd, de'Agent daar van kennis zal geeven aan den Requestrant, met vrijheid aan denzelven, om daar van vifie te neemen, en met last, om daar na, binnen drie weeken, zijne Actie tegen den Houder te inftitueeren.

2. Dat ten aanzien van Obhgatien, waarop eenige verban-

■II «1 den