is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door [...] het Uitvoerend bewind des Bataafschen volks, en het Administratif bestuur van [...] Friesland; beginnende den 22 januarij 1798, en eindigende den 28 maart 1799.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H7 )

Hen zijn aangetekend of gefustineerd worden, de Agent daar van aan de Requestranten insgelijks zal geven vifie, en kennis, welke Obligatien in de plaats der oude zullen worden «itgegeeven, voor zo verre de aantekening in orde is; èn ten aanzien van de zodanige, welker verband qusstieus is, de Converfie te fchorfen,. tot dat het gefchil zal zijn getermineerd, waar toe de Requestrant al mede binnen drie weeken Actie zal moeten inftitueeren., wordende voorts aan een ieder, die wel eenige bewijzen van eigendom, doch de Obligatien zelve niet bezit, de vrijheid gelaten, om, na den afloop der geheele Converfie , zich daar mede aan 't Vertegenwoordigend Lichaam te addresfeere'n , ten einde als dan te worden gedisponeerd, zo als bevonden zal worden te behooren.

Dienvolgens gelast het Uitvoerend Bewind, in naam des Vertegenwoordigenden Lichaams, dat deze zal worden afgekondigd en aangeplakt, alomme daar zulks behoort.

In den Haag, den 24 OcT:ober 1799,

Het vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid, (was geparapheerd)

j. F. R. vanHOOFF, Vt. (Onderfond) Ter Ordonnantie van Hetzelve, (was geteekend)

C. G. HULTMAN. HI12 p U-