is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door [...] het Uitvoerend bewind des Bataafschen volks, en het Administratif bestuur van [...] Friesland; beginnende den 22 januarij 1798, en eindigende den 28 maart 1799.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PUBLICATIE

t jet Uitvoerend Bewind der Bataaffche

**■"-*• Republiek, Dost te weeten:

Tat het Vertegenwoordigend Lichaam, op de wijze, bij de Staatsregeling voorgefchreven , overwogen hebbende , dat door een iamenloop van verfcheiden omftandigheden in het generaal, en bijzonder door 't verbod van uitvoer van Lompen, Vischwant, en alle ander oud en afgefleeten Touwwerk, tot den Scheepvaart onbruikbaar, als mede van alle gebroken en aan ftukken gekapt Touwwerk, uit andere Landen, de Binnenlandfche Papier-Fabrieken reeds eene merkelijke fchade en belemmering lijden;

. Dat de geringe voorraad van Lompen enz. binnen dit Gemeenebest voorhanden zijnde, niet gedoogt, dat de Uitvoer daar van worde toegelaten, wanneer men de geheele vernietiging der thans beftaande Papier-Fabrieken zal verhoeden; öDat de nuttigheid en noodzakelijdheid van dit Verbod, door verfcheidene Publicatien, van de jaaren 1719, 1720, 1724, i73o, '739, 1754, I7°9, en 1784, en dus door een tagtigjaarige ondervinding, meer dan genoegzaam is beweezen: . .,

BeQoten en verordend heeft, aan allen en een iegelijk, wie het zoude mogen wezen, bij deezen op nieuws te mterdiceeren en te verbieden den Uitvoer, zo te Water als te Lande, uit deze Landen, van Lompen, van allerleij Vischwant, zo oud als nieuw, en van oud en afgefleeten Touwwerk, tot de Scheepvaart onbruikbaar zijnde, als mede van alle gebroken en aan ftukken gekapt Touwwerk, het geen tot Scheepsgebruik onbekwaam is, en zulks bij provifie voor den tijd van nog vijftien Jaaren, op poene, dat die geene, welke daar aan Contravenieeren, zullen verbeuren, niet alleen de

Lom-