is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door [...] het Uitvoerend bewind des Bataafschen volks en het Departementaal bestuur van de Eems, beginnende den 30 maart 1799, en eindigende den 26 junij 1800.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten* kei begerende, gWs zullen krnnen borden verzogr, en zonder het betaald van eénige junt of legaö, in dat geval worden gegeeven, tn alzo bij de Conumsiie voor valabtl worden gehouden.

2 10: Dat deze Commisfie alle Stukken, Adresfvn en Requerfen nauwkeurig zal txamineeren, en deswegens het Horig onderzoek doen, en ten dien einde fpeciaai worden geauthorifeerd om met de Chefs en Officieren der Arméo, Cummittés van Adminiftratie en Discipline, welke daar toe fpeciaai bij dezen worden gelast: - met het Uitvoerend Bewin.i: - met de refpeclive Adminiftrative Beftuuren der voormalige Gewesten: de Municipaliteiten van Steden en ten platte Lande te conf ereeren en te corrjspondeeren; zullende in alle gevallen ae bij deze Commisfie ingekomen© informatici!, denunciatien, accufitien of iets dergelijks, des nodig, met alle Secretesle behandeld worden ; - de bezorging van alle zulke Stukken, zullen aan een daar toe te benoemen Minister, onder p^statie van de belofte van Secretesfe bijzonder worden toevertrouwd.

ii. Dat hier van bij Publicatie aan den Volke W worden kenm's gegeven, en de rcfpe&ive Adminiftrative Beftuuren worden" aangeichreven om de Commisfie alle elucidatie en adfiftentie te geven. Op den 4 dezer loopende maand, heelt bepaala: Dat door dezelve Conftitueerde Vergadering in overweerins genomen zijnde, dat door hun, die bij Requeste ver* zoeken om continuatie van het aan hun toegelegd Pennoen, in alle d'eele niet wordt voldaan aan de requmtien van het oog-., elds Decreet van den 12 Februari] H 1. en van dëtfüf Maar daar aan volgende (welklaatfte betrekken k is, tot oe uitgeweken en terug gekeerde Bataaffche Officieren;- ade 2 )° anige Rcques rarten die bij het inzenden h-inner Requesten, aan de vereischten bij voorn. Decreetcn benard