is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door [...] het Uitvoerend bewind des Bataafschen volks en het Departementaal bestuur van de Eems, beginnende den 30 maart 1799, en eindigende den 26 junij 1800.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 91 )

PUBLICATIE

T-Tet Uitvoerend Bewind der Bataaffche

Republiek, aan de Ingezetenen van dezelve Republiek Heil en Broederfchap! Doet te weten :

Dat, aan hetzelve, zeer veele klachten zijn geadresfeerd over het gedrag van de Agenten van hetzelve Bewind, ter zuivering van de Grond-vergaderingen, van Perfoonen, wel ke meenen, ten onrechte, te zijn gepriveerd van de gelegenheid, om, op den dezer loopende maand, over het Plan van Staatsregeling hunne Stem uïttebrengen

Dat dit Bewind aan de eene zijde niets vuunger begceit, dan, ingevolge den uitgedrukten wil der Conftitueerende Vergadering, repijefenteerende het Bataaffche Volk, bij Decreet van den 10 Maart 1. L, te handhaven die grondbe* ginfelen, waar op dc Revolutie van den 11 Januarij L 1. is gebafe.rd, en dus ook vastelijk gezind is, om die gene onder hunne Agenten, welke zich ftiptelijk naar hunne Inftruftien hebben gedragen, te maintineeren; doch, ter andere zijde de rechtvaardigheid en orde willende handhaven en bevorderen, ook even ftellig is gedetermineerd, om de bij hetzelve ingekomene klachten over het afneemen van het Stemrecht, ten ftrengften te doen onderzoeken, en die gene onder deszelft Agenten, welke opzettelijk willekeurig in dezen mogten hebben gehandeld, loon naar werken te doen vredervaaren.

Dar hetzelve ten einde deze rechtvaardigheid te kunnen uitoeffenen, voorgenomen heeft de klagten over het beroven van het Stemrecht, met volkomene kennis van zaken te beoordeelen en hier niet bij overhaasting te beflisfen, en om tevens alle wanorde in de Adminiftratie der zaken binnen deze Republiek te voorkomen; heeft bciloten.

M ft Dat