is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door [...] het Uitvoerend bewind des Bataafschen volks en het Departementaal bestuur van de Eems, beginnende den 30 maart 1799, en eindigende den 26 junij 1800.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9* )

Dat alle Perfoonen, in eenige Post of Bediening geplaatst , en welken om dat zij niet Stembevoegd zijn-verklaard, dezelve zouden moeten verlaaten, zullen worden geinjungeerd, en voor zo veel des noods in retiuifitie gefteld, om, nietcegenftaande zij niet over de aanneeming of verwerping van het Plan van Staatsregeling, op den 23 dezer, hunne Stem mogten hebben uitgebragt, in deze hunne Posten of Bedieningen te blijven continueeren, tot dat dit Bewind over de Rapporten van deszelfs Agenten ter eenre, en de klachten der door dezelve tot het Stemrecht onbevoegd' verklaarde Perfoonen, ter andere zijde, na rijpen jade zal hebben beilist.

Gelastende diensvolgens het Uitvoerend Bewind, in naam des Bataaffchen Volks, dat deze zal worden afgekondigd en aangeplakt, alomme waar zulks te gefchieden gebruikelijk is, mitsgaders dat aan den inhoud dezes ten nauwkeurigften worde voldaan..

In den Haag, den 21 April 1798:

Het vierde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

(was geparaphserd) S. J. van LANGEN, Vti

(Onderflond) Ter Ordonnantie van Hetzelve ^ (was getekend) S. DASSEVAE ,L.. (proy. Secr.)'

P u-