is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door [...] het Uitvoerend bewind des Bataafschen volks en het Departementaal bestuur van de Eems, beginnende den 30 maart 1799, en eindigende den 26 junij 1800.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 226 )

.en onbeftaanbaarmeteen oppermugtig en vrij geworden Volk, het aan de andere zijde *zeker is, dat eer en zo min de te. genswoordige Bezitters of Gebruikers van Tiendverfchuldigde .Landen, gerechtigde aanfpraak zoude kunnen maaken op de . geheele Vruchten van het Veld, en dezelve intezamelen en na zich te neemen, zonder daar voor-behoorlijke fchadeloosftelling te bezorgen, aan hun, die uit hoofde van een wettig vverdrag, op een gedeelte van dezelve, eene rechtmatige aai> lpraak hebben.

Dat het nogthans mogelijk is, dat door een verkeerd begrip , of door kwalijkgezinde uitleggingen van het hier bovengenoemde 25 Articul, verwarringen zouden kunnen ontftaan, waar door (onverhoopt) de grootfte oneenigheden zouden kunnen gebooren worden, en het van de uiterfte noodzaakelijkheid is, dat hier in worde voorzien; befloten en verordend heeft:

1. Dat na het aanneemen der Staatsregeling, aan ieder Bruiker der Tiendverfchuldigde Landen volkomen vrij ftaat, om de Tienden der Vruchten van het Land bij hem in gebruik, met alle de andere Vruchten van dat zelfde Land, ■voor hem enten zijnen voordeele intezamelen, of te doen inzamelen, en daarvan ten zijnen voordeele dat gebruikte maaken, als met al ander Vrijgoed, wordende alzo voor vernietigd gehouden alle reeds gedaane verpagtingen van Tienden, welke op de inzameling van den Oogst op dit jaar, reeds zijn gedaan, of ter welkers verpagting de bekendmakingen reeds zijn verzonden en geaffigeerd.

2. Dat de Gebruikers van Landen, Tienden fchuldig, zullen verpligt zijn, om voor het inzamelen van de geheele vrugt dier Landen, een gefchikt accoord, het zij tot vermieerdering der beloofde Pagtpenningen, of andere fchadeloosftelling, met de Verpagters of Eigenaars dier Landen .aantegaan.

3- Dat