is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door [...] het Uitvoerend bewind des Bataafschen volks en het Departementaal bestuur van de Eems, beginnende den 30 maart 1799, en eindigende den 26 junij 1800.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I 329 )

Buitenplaatfeti, voor vermaak of eigen gebruik gefcKikt, Ten derden: de huur van Gebouwen, enkel en alleen voor Fabrieken of Trafieken gefchikt, de Boere fchuuren tot het bedrijf van den Landman behoorende, daar mede onder begreepen, dog alleen met relatie tot hem welk de Landen zelf gebruikt, en niet van zodanige Eigenaars, welke dezelve als rente-geevende Goederen verhuuren; des echter, dat, zoo eenig gedeelte tot woning word gebruikt die huur van dat gedeelte door den Gebruiker in gemoede zal worden getauxeerd, en deeze huur tot zijne gewoone inkomften worden gereekend. Ten vierden: het loon, en, ingevalle van inwooning, billijk kostgeld van Comptoirbediendens , Boeren Knegts, Werklieden en Fabrieken en Trafieken, Voerlieden Sleepers, Schippers Knegts en verdere Bedienden , en Dagloonen voor hunnen arbeid toegelegd, het onderhoud van Paarden, Wagens, Bouw- en Fabriek-gereedfchappen, alles en in zoo ver als alleen dienende tot verkrijging van inkomften; het Zaad om te zaaijen, de Mest op de Landen, en diergelijke; Ten vijfden: de fchadens, door Kooplieden op mercantieele operatien geleden, des dat deze hunne contributie zullen moeten opmaaken na de balance der drie laatfts jaaren of van dien tijd, dat zij minder dan drie jaarem mogten zijn gezeten geweest, zonder aftrek hunner verteeringen , te mogen doen.

5 Óm het zelve inkomen te vinden, ten aanzien van zodanige Ingezetenen bij welke die onzeker zijn, zullen dezelve verpligt weezen, die inkomften over de laatfte drie jaaren omteflian, en een derde gedeelte van dat montant te houden voor hun jaarlijks inkoomen, zoo egter dat in de begrooting van dien, daar van al mede niet zullen mogen aftrekken eenige Verteeringen, Vrijwillige Giften, Belastingen, vermindering der waarde van Goederen of Effecten , of iets diergelijks, en dat ten aanzien van die geenen, die Tt nog