Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 351 )

der Additioneele Articulen mogt zijn daargefteld, of getermineerd, gene der Kerkgenootfchappen, daarbij belang hebbende, daar mede zullen zijn geprsjudiciëerd, of in derzelver recht verkort.

Dat echter voor den eerften November dezes jaars, dé befchikkiug omtrent de Kerkgebouwen en Pastorie-huizen, door het Plaatslijk Beftuur behoord te worden geëntameerd., of door de belanghebbende Kerkgenootfchappen deswegens bij het Plaatsfelijk Beftuur aanfpraak te zijn gedaan, bij gebreke dies, dat het daar voor is te houden, dat de Plaatslijke Kerkgebouwen en Postorie-huizen, bij de tegenwoordige Bezitters ongeftoord behooren te verblijven, en dat de daarbij belanghebbende Kerkgemeenten van haare aanfpraak afftand hebben gedaan.

Dat wijders tot voorkooming van alle onnoodige dilaijën, ftrekkende tot het buiten effeft houden van gedachte 6. Articul,* de Municipaliteiten, of Plaatslijke Beftuuren zullen gehouden zijn , om wanneer zij zich niet in ftaat mogten bevinden, om het vergelijk tusichen de Kerkgenootfchappen te treffen, hunne voorftellen aan de Kerkgenootfchappen gedaan, met de bedenkingen daar tegen gemaakt, ten fpoedigften, uiterlijk binnen den tijd van vier weeken, na dat de belanghebbenden zich tot het voorgeftelde vergelijk ongenegen hebben verklaard, intezenden aan het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks , ten einde door hetzelve de verfchillen,, ingevolge de Staatsregeling worden beilist.

Dat voorts het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek is gelast en gequalificeerd, om op klagten van de belanghebbende Kerkgemeenten, tegen alle onnodige dilaijën, zo van de Municipaliteiten, of Plaatslijke Beftuuren, als van de Kerkgemeenten zelve, omtrent het effect van het 6 der Additioneele Articulen tot de Staatsregeling, zodanig* te voorzien, als hetzelve naar den aart der omftandieheden zal vermeenen te behooren. ö Fn

Sluiten