Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ét? )

vat, een meenigte onzer, door de overftroomingen noodlij. hStgoo°e n? Mft^™> door vrijvv-lLgeliefuaadgkuLrrl f ChlktC e" Boeide wijze, "verder zoude Kun^n worden te gemoet gekomen, vooral daar de aW

25*^^*^ r S «| heelt toegelaten, om, daarin verder, als tot het verzorgen der eerfte.en onontbeerlijke behoeftens te voorzien. g

ta^K^iï^méft> dat'er> ^or de geheele BaW:anLff,b iL?' een geiteen ten be-

noeve van alk zodanige onzer Medeburgeren, welke, door

d^^HgS,plaatSfehad hcbbende ovadhooniingen,'in de SÏÏ: êeueeïens Van ons Vaderland, Noodlijdend, njn geworden; zullende een ieder daar aan vrijwillig kunnen eomribueeren, zoveel als zijne omftandigheden zullen toelaten eni zijne menschlievendheid zal medebrengen tt^;» f dag, en

le Bataaffche RepSk w^Tu'9 ^ de Sehee* nen *oi OPfnh;~> f9 aan a]le de Huizen derlngezetevoerei*B&' door danige Perfoonen, als ha Uk LTa ige S™?"d^ «Sft^**1 ^ulleïde van hunne^nïelnkkf, S2?WeTïï^ êr» en ter liefde n" °"geJu>k]g geworden e Landgenoten, verrichten

SiïS™ eJke Wonderlijke ftm, die aldus, bThem li inJ f ek<^. zonder iets in rekening te mogen bren-

g ï)It aifffr' ln Zal§wordenêverS en uitterbu? f Gemee"ela"^ Ontfangers ten fpoedigften

£g ™ £ oSr^11 dageD' "a de g£dane « 1-n doen ,èT Penningen, fpecifique opgave zul-

doen, aan den Agent van Finantiën; die het generaal

pro

Sluiten