Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5i8 )

provenue onverwijld zal brengen ter kennis van bet Uitvoerend Bewind; welk Bewind zich in ftaat zal fteilen, om nauwkeurig te worden geinformeerd van den ftaat der bijzondere behoeftens der geenen, welke, door de overftooming, noodlijdend zijn geworden, en naar die maate een billijke en evenredige uitreiking der ingezamelde penningen doen gefchieden.

Dat, hetzelve Bewind, na den afloop van alles, aan het Vertegenwoordigend Lichaam, eene fummiere verantwoording zal doen, van de ingezamelde penningen , en het emploij daar van gemaakt.

Dat, alle Collectens, langs de Huizen, ten vorengemelden einde ftrekkende, het zij voor bijzondere Diftricten, * Plaatfen of Perzoonen, fpeciaal bij dezen worden verboden, op poene bij de Wetten daar tegen geftatueerd; en voort alle Ingezetenen, op het ernftigfte aangemaand, aan de zodanigen, welke daar toe omloopen, geenerhande handreiking te doen, ten einde alzo het heilzaam oogmerk van het Vertegenwoordigend Lichaam in deezen, door geene verkeerde praétijken, worde te leur gefteld.

Dienvolgens gelast het voorn. Bewind, in naam des Vertegenwoordigenden Lichaams, dat deze zal worden afgekondigd en aangeplakt^ alomme waar zulks behoord.

In den Haage, den 22 Maart 1799.

Het vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid, (was geparapheert)

F. ERMERINS, Vt. (Onderft ond)

Ter Ordonnantie van Hetzelve, (was getekend) S. DASSEVAEL.

Abj. Secr. NO-

Sluiten