Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5'9 )

NOTIFICATIE

JJet Intermediair Adminiftratif Beftuur van

het voormaalig Gewest Friesland, aan de Ingezetenen van dat voormalig Gewest, Heil en Broederfchap J Doet te vieeten:

Dat het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek heeft benoemd de Commisfien, welke de Adminiftrative Beftuuren bij de ontbinding ieder in derzelver voormalig Gewest, in alle zaaken de Adminiftratie der Financien betreffende, zullen vervangen, en mitsdien administreeren s Lands domeinen de invordering van alle 's Lands middelen gewoone en buitengewoone; voorts het toezigt hebben over alle Ontvangers , Rentemeesters en Gaarders van dezelve middelen en inkomften, en hen houden tot hunnen pligt, en de flipte obfervantie der wetten, eindelijk uitoeffenen de judicature over 's Lands middelen, gelijk bij Publicatie van den 18 Januarij is gearrefteerd.

Dat wijders het Uitvoerend Bewind bij befluiten van den 22 Februarij en 19 Maart 1799. fuccesfivelijk als Commisfarisfen tot de Administratie der Financien in dit voormalig Gewest heeft benoemd de Burgers Mr. Efeus Cats te > Leeuwarden, Reinder van Kleffens te Dockum, Jan van der Bank te Stavoren, en Johan Petrus van Hijlckama te Leeuwarden , Gelastende Wij in naam van voornoemd Bewind allen, wien zulks aangaat, in het bijzonder alle Ontvangers en Collecteurs benevens andere finantiëele beampten op derzelver verantwoordelijkheid , om dezelve Commisfarisfen naar behooren te refpeéteeren, en hunne beveelen te achtervolgen.

Ttt Op

Sluiten