Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EXTRACT uit het Re-

gifter der Befluiten van het Departementaal Beduur van den RHYN.

Woensdag den ii Jimy 1800.

Het zesde Jaar der Bataaffche Vryheid.

C^e^elïberéefl zyndc op twee ingekomen Extracten uit het Register def Beiluiten van liet Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, beiden van 31 der ^afgelopen maand May,N° 6 en 7, benevens op het daarby toegezonden Decreet van liet Vertegenwoordigend Lighaam van den 29 daar te vooren, is, ingevolge de authorifatie daarby op deeze Vergadering verftrekt, beflooten, alle Gemeente Bcfhiuren, Municipaiiteiten, Collegien of Perfoonen, welke ccnige Politie of Juffiiie in dit Departement adminiftrecren en uitoeffencn, voor zo verre ieder derzei ver zuiks aangaat, te kennen te geeven en te gelasten, gclyk gefchied by deeze:

i°. „Dat alle Collegien of Perfoonen in dit? Departement, die, het zy alleen, „het zy onder andere werkzaamheden, belast zyn met de ad mini fixatie' der Ju„ftitic, mitsgaders alle Municipaiiteiten, Collegien, of Perfoonen, welke het ,,toezigt hebben of admiuiftratie uitoetTenen over het werk der Politie, teil „fpoedigflen doen inventarifeeren, alle Archiven, Boeken en Papieren, op hunne „Secretarien berustende; dat voorts zodanige Collegien, welke zo wel juftiti„eele als Politique zaaken hebben uitgeoefFent, dezelve Papieren zodanig doen „forteren, dat op ééne lyst worde gebragt al het geene tot de Juftitie be„hoort, — op ecne tweede, dezulke, welke tot de Politie betrekking heb„ben, waaronder voortaan behooren alle Regilters van Transporten, Hypothc,,catien, Prothocollen van Notarisfen, Ifuwlyksaanteekenirigen, en dergely-

„ken. En cindclyk op ecne derde lyst, alle zodanige Boeken en Papieren,

„ welke behooren tot de admiuiftratie van Polderszakcn; —>— Zullende de Rc„gisters, welke gemengde zaaken inhouden, moeten gebragt worden op'de- twes„de lyst agter aan, en daarby aangetekend, welke zoort van zaaken dezelve „ bevatten.

30. „ Dat alle deeze Collegien of Perfoonen, welke nog eeuigc Rekeningen of „Verantwoordingen tc:i agteren mogtcn zyn, dezelve ten fpoedigflen doen in „gereedheid brengen, zodanig, dat alle Rekeningen tor den jaarc 1799 higeflo„ten, zullen kunnen en moeten worden afgehoort en gefloten vóór den 1 Octo„ber dezes jaais i8co, ten ware cgtcr op zommige plaatzen eenige Wetten of „Contraéten exteerden, uit kragte van welke het ondocnlyk mogte zyn, de Re„kening over den jaare 1799 vóór 1 Oetober 1O00 te fluiten, in welk geval, „liet Coilegie, tot welks admiuiftratie zulk een Rekening behoort, zig zal kun„nen adresfeeren aan hét Departementaal Beftuür, het welk naar bevind van „zaaken, eenige prolongatie van tyd zal kunnen verkenen.

Sluiten