is toegevoegd aan uw favorieten.

De patriot in de eenzaamheid. Of Proeve van bespiegelingen, ter opwekkinge van vaderlands en vryheids-liefde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•welke den mensch , die door ondeugden niet geheel ontaart en verbasterd is , in alle waereldstreeken waar hy zich bevindt, onaffcheidelyk verzeld. — Zy is geen oogenblikkeiyke , geen ras voorbygaande drift , maar een aanhoudende neiging , die dett deugdzaamen Burger, by alle lotgevallen die hem overkomen , ftandvastig aankleeft. — De natuur heeft daartoe de eerste zaaden in onze zielen uitgestrooid: deze worden langzamerhand ontwikkeld , door de heuglyke herinnering, dat wy in ons vaderland het lieve daglicht eerst aanschouwden —- daar het eerste genot hadden van de weldaaden , die de natuur zo ryklyk aan het menschdom fchenkt — daar , by onze intrede in de waereld , hartelyk verwelkomd wierden , door de tedere glimlachjes en blyde welkomkusjes eener liefdenryke moeder , en hef eerste voedzel uit haare koesterende borjften gezoogen hebben — daar de zuiverfte vreugde , het onschuldig vermaak onzer kindsche jaaren , genoten — daar onze $aauwe denkbeelden en verstandelyke ver» mogens, by derzelver vroegste ontluiking ^ naar evenredigheid der zeer bepaalde kinderlyke begrippen , eerst aangekweekt en •pgeheldert wierden , door een zorgvuldig £ 4 va"