is toegevoegd aan uw favorieten.

De patriot in de eenzaamheid. Of Proeve van bespiegelingen, ter opwekkinge van vaderlands en vryheids-liefde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geene dwaazen of flegthoofden, die al hun zorg en vlyt alleen aanwenden op beuzelingen , en om dezelve wezendlyke zaaken uit het oog verliezen — geene verkwisters of behoeftigen , welker armoede hen tot flaaven maakt van den wil des ryken dwingeknds , die , om daardoor voedzel aan hunne weelde te geeven , door middel van gefchenken , of ftreelende beloften van toekomende weldaaden , deze ligt in zyne heerschzugtige belangen overhaaldt; maar deugdzaame en verdienstelyke Burgeren , welker maatige leefwyze , ftrenge zeden en onafhanglyke bezittingen , haar verre weg • verheffen , boven het aanvaarden van gevaarlyke en fchandelyke gunstbewyzen. —Eveneens was niets natuurlyker, dan dat elk lid der maatschappy , wiens jaaren en verftand zulks toelieten , by de verkiezing dezer Bestuurderen zyn vrye ftem mogt uitbrengen ; nadien , zonder zodanige algemeenheid van ftemrecht, de gelykheid, deze eerste grondwet der natuur , al vroeg Ware geschonden geweest.

Verre van dien , dat aan de aldus verkooren Regenten , een willekeurig gezag werd opgedragen 5 of het gezamentlyke Volk aan deszelfs Bestuurderen de macht G 3 ves-