Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ Thans is de eerste en vermogendste Ingezeten van' dezen vryen Staat, niets meer dan ons gelyke, aan wien wy geen ander ontzag of gehoorzaamheid verschuldigd zyn, dan niet de redelykste wetten en de eerbied beftaanbaar is, welke aan eene van ons zelve verkooren wettige en getrouwe Overheid toekomt, en derzelver roemwaardige plichtbetrachting van ons afvordert. — Onze Regenten zyn niets meer dan de Vertegenwoordigers des gezamentlyken vryen Volks, die in deszelfs naam de wetten handhaaven, mitsgaders .het recht en de gerechtigheid doen uitoeffenen ,• doch wannneer zy zelve onver* hoopt de wetten of het recht fchenden mog* ten, even als de geringste Burger, tot ftren-/ ge verantwoording en rechtmaatige ftraf mogen opgeroepen worden. Dus hebben wy van haar geene verdrukking noch onrecht te vreezen: want in .de minste en onaanzienlykste van ons, zou het gansche Volk van Nederland gehoond en beleedigd zyn; het zou tot zyne bescherming en verdeediging eenpaarig opkomen, en den dwingeland, die de'rechten van een vry Volk vertrappen durfde, met eene fterke vuist te nedervellen. — Ons Vaderland is nu een veilige Schuilplaats geworden voor de vervolgde?

P 4 deugds

Sluiten