is toegevoegd aan uw favorieten.

Lodewyk Ernst, hertog van Brunswyk [...]. Echte bescheiden van het gedrag ten opzigte zijner aanzienlijke waardigheden, als veldmaarschalk. voogd. en reprezentant van [...] P.W. de V. van Oranje; in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ai» )

rigtende tevens, op welk eene wyze hunne Coiïe> gaas van dit Quartier hunne Hemmen voorbytegaan , en geen acht daarop te geeven, voor goed bevonden hadden. Dewyl nu gemelde Misfive van zy¬

ne Hoogheid, by het eerfte punt, op den nieuw gefloten buitengewoonen Landdag wa« voorgedra» gen geworden, zo was zulks in hun Quartier niet eerder, dan op den 13 April ter Deliberatie gekomen.

Hierop had de Prefident van de minderheid ,

de Heer Eysinga , Grietman van Doniawerftal, den mede ondergetekenden Heer van Plettenberg verzogt, om zig, geduurende de beraadflaging over dit punt, uit de Vergadering te verwyderen, wyl de Heer van Eyssinga van meening was, dat de Heer van Plettekbkrc, als een Militair perfoon, over deeze zaak niet konde ftemmen. Dewyl echter

laatstgemelde zulks geweigerd had, zo was in zyne tegenwoordigheid, hierover omvraag gedaan; waarop de ondergetekenden alle in de hoofdzaak geftemd hadden, dat zy zig met de van Westergoo opgeltelde Misfive niet conformeerden, maar zyne Hoogheids Misfive alleen voor eene Notificatie aannamen, waartegen de overige Medeleden , zonder iets te befluiten, de zaak nog in Deliberatie gehouden hadden."

„ Den dag daarop Cden 14 April) hadden zig de Quartieren Oojler- en Weflergoo over deeze zaak vereenigd, en hadden het van H-'estergoo uitgebragt raport, met eenige weinige veranderingen , voor billyk

verklaard. Nu was zulks andermaal in het

Qjiartier Zevenwouden ingebragt, en de Heer van Pj.kttenbkhg wederom aangezogt geworden, om zig uit de Vergadering te verwyderen, doch weder

te vergeefs Hierop had de Heer van Eysis-

ga en de overige Gedeputeerden gelieven te verklaaren, dat zy hierby de ftem van den Heer van Plkt„-

tenbkrg niet refpecf eeren zouden. Volgens

deeze Verkiaaring, hadden hunne Gecommitteerden van de Minderheid voor goed bevonden, te concludeeren, en een aan Ooster- en Westergoo gely^vormig Advys uittebrengen. «—--. Zy, (de Onderge-

te-