is toegevoegd aan uw favorieten.

Lodewyk Ernst, hertog van Brunswyk [...]. Echte bescheiden van het gedrag ten opzigte zijner aanzienlijke waardigheden, als veldmaarschalk. voogd. en reprezentant van [...] P.W. de V. van Oranje; in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( m >

tekenden) hadden daar tegen op het fterkfte, alhoewel te vergeefs, geprotefteerd. Daar zy

intusfchen niet hadden kunnen begrypen, dat mt ?un eenS Militaire zaak behelsde en gevolglyk de Heer van Plettenberc op allerlei wyze gewettied ware, daarover medé te ftemmen; zo hadden zy gemeent, om by deeze onregtmatig gevatte Conelufie niet te durven berusten, maar hadden hunne Medegedeputeerden de Heeren Coco en Camper gecommitteerd, om in hun naam, by de Minderheid, om eene Audiëntie aantehouden, en de re lp. kamers, op het ernfligfte te verzoeken, dat zulks vooreerst nog tot geene Refumtie mogte overgaan, en geene finaale Refolutie over dit punt genomen

W°rdDeeze Heeren hadden ook Audiëntie gekregen', gemelde Verklaaring voorgelezen, en dezelve vervolgens aan den Prelident van de Minderheid overgeleeven. — Doch toen dezelve by de Refpeöive kamers was ingebragt geworden , hadden Ondergetekende tot hun leedwezen moeten ondervinden, dat by de Quartieren Ooster- en Westergoo geen rtfieftie op dezelve was genomen, en alWby het Quartier der Steden, één met hunne Vérklaring o^reenkomftig Advys was uitgebragt geworden, waarin desgelyks de Steden de andere Ouartieren verzogten,om met de Refumtie van dit nlint, daar de (temmen in Zeevenwoudcn gelyk waren te ru<' te blyven, met bevel aan den Lands Secretaris,"om de Refolutie over dit punt niet te refumceren, en het fchryven aan zyne Hoogneid

niet te onderteekenen. Doch daar de overige

Ouartieren op de Refumtie aandrongen,zo hadden de Gecommitteerden der Ondergetekenden in hunnen naam de gemelde Requifitie aan den Secretaris

Sminia gedaan. Terwyi nu de Quartieren

Ooster. en Westergoo nog beftendig op de Kdumt,e aandrongen , zo waren alle Quartieren in de Vergadering van Oostergoo te zamen gekomen. Nadat hier het Advys van Zeevenwouden, zo als hetzelve door hunne Gecommitteerden van de minO 3 üer*