is toegevoegd aan uw favorieten.

Lodewyk Ernst, hertog van Brunswyk [...]. Echte bescheiden van het gedrag ten opzigte zijner aanzienlijke waardigheden, als veldmaarschalk. voogd. en reprezentant van [...] P.W. de V. van Oranje; in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 216 )

ten,in den ontworpenen brief uitgejtreken wilde heb> ben; want daar door betuigde hetzelve met het Quartier der .Steden k!aarlyk,dat het voorgeven van

Westergoo valsch ware. — Evenwel dat het

Quartier der Steden zig niet bloot alleen op de Stem* voerende bepaalde, maar op alle Ingezetenen deezer. Provintie zonder onderfcbeid. Want hetzelve geloofde niet, en hield het voor onwaarfchvnlyk, dat hét rode, nog veel minder het grootfle gedeelte van alle Ingezetenen eenigen haat tegen den'Hertog zoude hebben, de wyl niemand in Haat'was, eenig bewys daarvan te produceeren. Dus beftond

die voorgewende haat, welke aan alle of aan de meefie Ingezetenen werd toegefchreven, op zyn hoogst in eene ydele inbeelding. En het zeer

klein gedeelte der geene, die door woorden en daaden toonden, dfü zy den Hertog hateden, deeden het zonder reden, en op eene onregtmatige wyze."

IV. „ Eindelyk, dat zy van gedagten waren, dat volgens- de Conftitutie deezer Regeering, het Quartier Zeevenwouden geen Advys uitbrengen konde, want den Heer van Pleti-enbkrg konde ,met geen' grond van reden, geweigerd worden, om over dit punt te (remmen, dienvolgens Honden 5 Grietenyen tegen 5. ■% ar» Derhalven verzouten zy, dat de andere Quartieren op dit punt geene Refolutie geliefden te neemen; en in geval zulks evenwel gefchiedde, zo rtquireerden zy den Lands Secretaris, om die Misfive en die Refolutie op dit punt niet te refumeeren of te onderteekenen.''

Den iö April vervaardigden de Heeren van de Minderneid uit het Stads Quartier, de volgende Misfive, uit Leeuwaarden, aan den Stadhouder.

'p Dewyl de Landdag voorleden Zondag avond om xo uuren geëindigt is, zo hebben wy" de Eere uw Boogh. enz. de iaarRe Advyfen en Stukken te zenden, en vinden ons verplig't, een iiaauwkeurig berigt hiernevens te voegen, wat by het 1 Re Punc van

wegens uw Hoogh. Misfive is voorgevallen.

Twrftond by het begin, van den Landdag heeft het

Ste-