Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 315)

Hertog, bekend zijn, waar in het gevoelen van Zijne Hoogheid verfchild heeft van dat der meerderheid van de 'Ileeren Staaten, behalven de zaak van Brest, waar in Zijne Hoogheid den raad gevolgd heeft van anderen dan van den Heere Hertog; of, om juister te fpreeken, waar in Zijne Hoogheid zich geheel lijdlijk gedraagen heeft.

't Zij hier meede zoo't wil, ijder onzerLeezeren,diedeeze zaak met eenige aandacht gevolgd heeft, zal opgemerkt hebben , dat men den Heere Hertog, federt deszelfs vertrek naar \s Hertogenbosch, uitgenomen deeze en geene enkele pijlen, die 'er van tijd tot tijd, zoo in de Post van den Nederrhijn, als in andere papieren , tegen hem wierden afgefchooten, nog al taamlijk in rust gelaaten heeft, tot dat het den Schrijveren van het evengemelde Weekblad gelust heeft, aan hunnen Leezeren te willen doen gelooven, dat 'er tusfchen den Heere Prince Erfftadhouder en hooggem. Heere Hertog, even na den 8 Maart 1766, was opgerigt eene wederzijds beè'edi"'de overeenkomst, volgens welke Zijne Hoogheid zich verbonden had, om den raad van den Heere Hertog over alle zaaken zonder onderfcheid, niet alleen te vraagen; maar ook te volgen.

Deeze openbaare aantijging, in een naamloos Weekblad, doch wel haast nagebaauwd door de meeste nieuwspapieren, heeft aanleiding gegeeveh tot een Staatsgewijze onderzoek naar het daadlijk beftaan , en den wezenlijken inhoud van zoodanig eene overeenkomst, en dat onderzoek heeft gelegenheid gegeeven tot het openbaar maaken van een nieuw bewijs van de ligtvaardig- en boosaartigheid , met welken alles word aangegreepen, om het gemoed van de Natie voor in te neemen en op te vullen met allerleie foort van valfche denkbeelden.

Wij hebben in ons Nummer 65 den zaaklijken inhoud deezer overeenkomst meedegedeeld , en de geoorlofdheid daar van aangeweezen. Mogelijk zullen wij nog wel eens een Nummer befteeden tot wederlegginge van de tegenwerpingen, die ons in deeze en geene bijzondere gefprekken, of elders zijn voorgekomen. Zulks komt niet overeen met ons tegenwoordig beftek.

Na het openbaar worden dier Acte of overeenkomst, hebben de Heeren Staaten van Vriesland een befluit genomen, om aan den Heere Hertog deszelfs ontflag van alle zijne MiY y y 5 li'

Sluiten