Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KINKHOES T.

225

onderneemt, te vergen, dat hij zoo veele veranderingen, en verfchillende verfchijnfelen, welke uit de aart dier Ziekte niet voordvloeijen, befchrijve? was het tegendeel waar, dan moest hij, die eene Ziekte befchrijft, verplicht zijn , om de ganfche praftijk te dooiioopen. Wil men, in het Geneeskundig gedeelte van zulk een Verhandeling als deeze , verwarring en nutteloozen omflag vermijden , dan gaat, mijnes erachtens , de verplichting niet verder, dan tot de opzetlijke aanwijzing ter geneezing van zodaanige toevallen, welke uit de •Ziekte zelve kunnen worden verklaart. Wij ftaaken, om deeze reden, hier het verder onderzoek van de Geneeswijze des Kinkhoest in het gemeen, om, na dezelve een weinig te hebben aangedrongen , over te gaan tot de geneezing der Toevallen.

§. cxiir.

Op deeze manier , welke naar mijns oordeels beftaanbaar is met de gronden, op welken de aanwijzing moet fteunen, is het mij, zeg ik, dikwijls gelukt, niet alleen het tweede tijdperk af tefriijden , maar ik heb ook duidelijk bemerkt, dat hoe fpoediger die Geneeswijze begonnen werde , hoe zagter in het

VI. Deel.' P ver"

Sluiten