Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So6 A. J. 'sGRAEVJPEN,

gelijk zulks in het vervolg nader zal blijken. Intusfchen heb ik nodig geacht vooraf eenige algemeene aanmerkingen te moeten maken , en kórtlijk aan te toonen, wat eigentlijk een Hoest in het gemeen zij, en hoe dezelve veroorzaakt worde, om dus te duidelijker den Kinkhoest van de andere foorten van hoesten te kunnen onderfcheiden. Het is bekend , dat allen hoest beftaat in eene geweldige , ftuipagtige, geluid gevende en beurtelingfche uitblaazing of liever uitpersfing der ingeademde lucht uit de longen door den mond; waar bij gevolglijk önderfteld wordt eene ftuipagtige beweeging der fpieren, welke tot de uitademing dienen, verzeld met eene vernauwde Luchtpijpsfpleet, waar door te weeg gebragt wordt, dat de lucht uit de longen met geweld en klinkende langs het ftrottenhoofd na buiten worde geperst, terwijl intusfchen geene volkomen inademing kan plaats hebben, zo als uit de Ontleed- en menfchelijke Natuurkunde kenlijk is. De beroemde Fr. Hoffmann (3) houdt den hoest, bij eene algemeene bepaaling, voor niet anders, dan eene geweldige uitdrijving

(3) In Oper. Om». Phyf. Med. Tom. III. Seft. II. Cap. 3. fol. 109.

Sluiten