Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TURKSCHEN RYKS enz. 19

dierlyke vermaaken. De toeftand der vrouwelyke Sexe ware in de daad beklagenswaardig, indien hy naar den Koran raoeft befiift worden, dewyl het Paradys der vrouwen, van dat het welk de mannen bewoonen, oneindig in volkomenheid verichilt, en de Ouders worden , daar door, by het fterven hunner kinderen, weinig getrooft.

Men beroept zig, ten bewyze der Godlykheid van eenen Godsdienft, op de goede werkingen , welke daar door by zyne aanhangers moeten voortgebragt worden. Dit kan men, met recht, van eenen GodlykenGodsdienft verwagten. Ik zie hier niet op de verkeerde, en dikwyls dweepige begrippen, die veelen van de Godsvrugt hebben. De vraag is niet, wat 'er iemand naar zyne verbeelding van denkt, maar wat hy 'er , volgens de bronnen van zynen Godsdienft, van denken moet. De Bybel nu geeft'er deze befchryving van : eenChriften „ laate zig, door de heilzaame genade Gods, „ die allen menfehen is verfcheenen:, zo on~ „ derrigtcn, dat hy verlochene het godlooze .„ doen, en de waereldfche luften, en maatig, „ rechtvaardig en godzalig leeve in deze wae„ reld; en wagte op de zalige hoop en ver„ fchyning van den Rechter der waereld. f' QTit. II, 11-13-) Welk een gelukkig perzoon is dus niet een waar Chriften voor zig zelv'j

Sluiten