Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHTEN, enz. 517

dacht niet meer is. Men kan zeggen, dat alle foorten dezer militie ontaart zyn, en dat, in plaats van de oude Krygstugt, de ondeugden en fpoorloosheden de overhand hebben gekreegen.

Daar zyn by de Turken veele foorten van militie , zo wel by het voetvolk, als by de ruitery. Tot het voetvolk behooren de Janitfaaren, (JenTtfchjery,} de Thopdfchjy, de Kumbarahdfchjy, de Boftandfchjy, de Mehterdfchjy, de Sferradfchjy en dc Leventen. Tot de Ruitery behooren de Spahy, (Sipahy-) de Sfae'yms, de Tymars, de Dfchjebehdfchjy, de Sfeghban en deMaklahdfchjy. Alle worden zeniet op dezelfde wyze betaald; de Sfaeyms en Tymars krygen hunne betaaling van de inkomften der landen, welke de Sultan hen fchenkt, en byna als onze leenen zyn aan te merken. Alle andere worden betaald uit de Myry, dat is, de Rykskasfe.

Daar in alle Vorftendommen de Oorlogs-ftaat in drie takken wordt verdeeld, te weeten, Artillcry, Militie en Marine,- zal ik nu van eiken afzondcrlyk fpreeken, ten einde men een juift denkbeeld krygc , wat de Turken voor eene kunde van hunne magt hebben, cn hoe zy ze gebruiken. -

Kk 3

XLIL

Sluiten