Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5*3 HISTORISCHE ' XLII.

Van de Thopdfchjys en Kumbarahdichjys, de Artillery en het Buskruid,

De Thopdfchjy en Kumbarahdfchjy zyn de Ar-, tillery-militiei de eerften komen met onze Bombardeer ders , en de anderen met onze werpers van Bomben overeen. De Bevelhebber over de eer. Ren is de Topdfchjy-Bafchy , een aanzienlyk; ampt, welke over alles heeft te zeggen, wat tot de Artillery behoort.

Het Opperhoofd der tweeden draagt den naam van Kumbarahdfchjy-Bafchy, zynde gemeenlyk een Basfa van twee paardeftaarten, doch welke altoos van anderen afhangt.

't Getal der Thopdfchjy in het ganfche Turkfche Ryk beloopt 18000 man, waarvan 6000 in de hoofdftad leggen, en de anderen in de Provinciën verdeeld zyn. Zy worden in Kamers of Regimenten, gelyk de Janitfaaren , verdeeld, Weinigen hunner verftaan de regte wyze, hoe men met het gefchut moet omgaan, 't QntT breekt hen te eenemaal aan de Theorie ; des doen zy alles naar een zekere ondervinding. Zy weeten de regte lyn niet, naar de Vifierkunft te raaken; zy misten in den diameter der Kanonnen boven en ter zyde; zy kunnen dus ook «iet de hoogte des gefchuts juift rigten ; van de

Sluiten