Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oorlogsmoed der batavieren. 21

ke men 'er vondt, waren tevens Legerplaatzen. De oorlogsmoed nam niet af. Men zag zulks in hen , die agricola hielpen , in den jaare 79, Groot ■ Brittannie veroveren ; in anderen, die Keizer adrianus naar het Oosten volgden; in etlyken , die , door den Donau te paard over te zwemmen , dermaate de Pannoniers verfchrikten , dat zy zich wel dra onderwierpen, Een opgerigt Grafteken , door den gemelden Keizer, ter eere van den Batavier soranus , leert nog derzelver behendigheid in het fchieten van pylen : want deeze , eenen in de lucht afgefchooten hebbende , liet eenen tweeden daarop volgen , zo wis en net, dat hy den eerften in de vlugt doorkliefde. De Handel moet toen mede in trein gekomen zyn : want de gezegde Vorst liet tot deszelfs voortzetting eene Markt bouwen, geheeteu Forum adriani , niet verre , meent men , van het Dorp Foorburg. Hy en andere hem opgevolgde Keizers hebben ook , volgens de loflyke gewoonte der Romeinen , openbaare wegen in ons Land doen aanleggen of verbeteren. Op eenen myl- of grenspaal , niet verre van 't Dorp Naaldwyk , uit een moeras in laater tyd opgedolven , heeft men de naamen van twee Keizers, marcus atjrepius en lucius verus , geleezen. septiB 3 mus

Sluiten