is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopt handboekje der vaderlandsche geschiedenissen. Aanvang neemende met de komst van Karel de Vde [...], ten dienste van Neêrlandsch jongelingschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'r>F.R VADERL. GESCHIEDENISSEN. fói

fche troupen; de bijeenroeping der Algemeens Staaten; en de vrije oefening van den Hervormden Godsdienst. Veel tijds werd 'er verfpild, met handelen; zonder dat men vorderde ; Philips was en bleef onverzettelijk , aangaande het punt van den Godsdienst ' willende, dat alle Onroomfchen het Land ruinen , of tot den fchoot der Room/che Kerke wederkeerden, in het eerfte geval, zou mén hun zes maanden tljds gunnen, om ordre op hunne zaaken te feilen. Zoo c*oit het zeggen : De Barmhertigheden der Godlozen .zijn wreedheden, bewaarheid werd, het was in deeze harde en onaanneemlijke voorwaarden ! Het een en ander bad ook dat gevolg, dat de onderhandelingen ruim vier maanden geduurd hebbende, geheel en al vruchtloos afgebroken werden , naa dat de Sraatfcben opentlijk vertoond hadden; dat men hun fechts had opgehouden, om de andere Nederlanden flap te maaken , en In eene zekere favernlj te jlorten. Zij verklaarden : voor God en de Wereld, dat het mislukken, niet aan hun, 7naar aan zulken , die door verdrukking der Ingezeetenen, zich zeiven eenen weg tot G 5 de