Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VAÜERL. GESCHIEDENISSEN. 205

„ van Oranje voorgeflagen was; verzoe„ kende dat de Gewesten, eenige Gemach„ tigden met behoorlijken last, Utrecht „zenden wilden, alwaar men eerstdaags „ eene algemeene vergadering befchreven.

„ bad " Het duurde niet lang, of men

zag binnen Utrecht de Afgevaardigden van alle kanten bijeenkomen, als \vanneer al fpoedig het Eerfte Ontzverp van het Verbond, aan de Leden voorgedragen werd. Wie 'er deeigentlijke fteller van geweest zij, is uvijffelachtig: maar zekerder is het, dat 0p den 23 Januarij des jaars 1579, het Verbond in orde gebracht, en door vijf Gewesten, geteekend werd, en dat 'er den 29 dito, 'eene openbaare bekendmaaking aan de Natie van gedaan werd. Ons Plan gedoogd niet, dat wij dat Meesterftuk van Staatkunde, hier volgen laaten: het is bij veele oude en laatere Gefchiedfchrijvers zvoordeiijk gemeld, en beftaat uit 26 artijkelen, die allen van eenen zeer belangrijken inhoud , en door den alom bekenden Pieter Paulus duidelijk verklaard geworden zijn. Wij verzenden onze Lezeren , die 'er den zaaklijken I 7

* * zm

Sluiten