is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopt handboekje der vaderlandsche geschiedenissen. Aanvang neemende met de komst van Karel de Vde [...], ten dienste van Neêrlandsch jongelingschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o8 BEKNOPT HISTORISCH HANDBOEKJE

ééne, die om desfelfs beiangri k.n inhoudt, niet in gewoon fchrifc, maar in een geheimzinnig Cijfler opgefteld, en in het begin dezes jaars verzonden was, en welks onderfeheppirg, door of v?n wegen den Prins, niet weii ig opziens baarde. D'Avaux had niet alleen in dien brief, een uitvoerig verflsg gegeven., van bet geen door hem en zijne Amfterdamfche vrienden, ter Ver„ gad-ering van Holland, was in-het werk gefield, om den onderftand aan Spanje te verhinderen, ma-ar ook, langs welke we„ gen en middelen , het hem gelukt was-, „ om aan Friesland en Stad en Lande, dat „ plan fmaaklijk te maaken, en daar door „ ook ter Generaliteit , de zaak door te „ drijven." Men vond ook in dien brief, een aantal pasfages, die geen twijffel overlieten, dat het Franfche Hof, niets on beproeft liet, om zich eenen geduchten invloed op het beleid van de Regeering de Eer Landen, te bezorgen, en tweedragt tusfchen de Bondgenooten te bewerken; en dat "er in de Vergaderingen niets omging, dat men aan hem Ambasfadeur niet bekend, maakte.

5,. S-cbooa