Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m va de rl, mmhimm S5

val der Franlchen, uit het bewind geraakten, door eene buitengewoone verandering der Regeeringen, in de Steden; even zoo gmg het ook nu toe. Wij hebben, bij het vermelden der gebeurenisfen van het jaar itf72. doen zien , tot welk eene ontzettende hoogte het morrend ongenoegen tegen de Regenten allerwegen genegen was; hoe de moordlust der Haagfche Burgerij zich ten toon fpreidde, in het deerlijk omhals brengen en martelen van de gebroeders de P&ft\ dewijl, naar hunne gedachten, aan cleeze, èn aan hen die zij alomme op het Kusfen 'geholpen hadden , 's Lands onheilen toetefcbnjven waren. Wanneer men de menigvuldige Paskwillen en Schotfchriften, die w het tijdvak, dat wij thans behandelen! alomme geftrooit of aangeplakt werden, met opmerking gadeflaat, dan blijkt het duidelijk, dat er ook nu ontaarte Ingezetenen waren die, met een zeker genoegen, die fchandehjke moordtoneelen, gaarne zonden hebben vernieuwd gezien. Ook nu werden s Lands onheilen, het verlies van de flerktens aan den kant van Stcau Vlaanderen, V, Deel B

en

Sluiten