Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3"Q0 BEKNOPT HISTORISCH HANDBOEK]*

trent deeze Oorlogsverklaring: waren 'er diede meeste punten van bezwaar, a's niet geheel ongegrond befchouwden, 'er waren 'er niet minder, die dezelve als hoogst onbil'ijk en logenachtig aanmerkten , en in het fluiten van een verdrag met de Americaanen niets misdadigs vonden , dewijl bet alleen werken moest, en werken kon, wanneer de* zen zicb van Engeland hadden vrij gemaakt, Z\] fchreven dus des Konings ongenoegen, alleen toe, aan Heerschzucht, en Wraakneming , ever de toetreding der Staaten tot. het Plan van Gewapende Neutraliteit; dat bedrijf was naar hunne gedachten , een doorn in de voet der Engelfchen, daar het onzen. Staat verzekerde; van eene krachtdadige hulp, om zich los te rukken van den leiband der Engelfchen, en hunne Koopvaardij , van alle dwang ontheven te zien. (*)

Wij

(*) Het aanzoek der Keizerinne , om de. Staaten tot dit veelbeloovend Plan te doen toetreden, moest natuurlijker wijze de Engelfchen bedacht maaken om het tegen te benden , en dit beproefden zij ook, zoo veel zij

ver-

Sluiten