is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopt handboekje der vaderlandsche geschiedenissen. Aanvang neemende met de komst van Karel de Vde [...], ten dienste van Neêrlandsch jongelingschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dm VA DE RL. qESCHlEDBfïlMEtf. 407

door veele Leden toegejuicht, die bij het uitbrengen van hunne advijfen, eene taal voerden, die nimmer gehoord was, en waar Bij de Stadhouder niet onduidüjk gekenmerkt werdt, als de eenige oorzaak van 's Lands rampen. Zoo iets kon dus voor dezen niet verholen blijven, cn drong hem aan, om op den veertienden Augustus, zich te vervoegen bij de Leden van het Secreet Befoigne zich op de gevoeligfte wijze beklagende, „ Sints eenen geruimen tijd te verneemen „ allerhande Infimulatien, omtrent de kwaa,, de Direclie , Traag- en Werkeloosheid, fints „ het ontdaan des Oorlogs, met oogmerk „ om Hem voor geheel Europa te decriee„ ren, en bij de Natie in 't bijzonder ge„ haat te maaken , even als of hij, door „ een Attachement aan Engeland, dat alles „ niet gedaan had, wat in zijn vermogen „ was, tot afbreuk van den Vijand, en be„ fcherming van den Koophandel. Reeds „ voor lange zoude hij alle die Calumnieuze „ gezegden, of gefchriften , te keer gegaan, „ en den mond gedopt hebben, en van « zijn gehouden Conduite volledige ope-

» ning