is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopt handboekje der vaderlandsche geschiedenissen. Aanvang neemende met de komst van Karel de Vde [...], ten dienste van Neêrlandsch jongelingschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

00 BEKNOPT HISTORISCH HANDBOEKJE

wijk, waren de Perfonen die dezen hatelijken taak, niet zonder tegenzin van fommigen der Leden, op zich namen, die op den ierieh OBoher, in drie Koetfen, verzeld door twaalf Staaten Bodens, zich naar de Oranjezaal begaven , en hunnen last volvoerden. Zijne Hoogheid, begrijpende, dat hij niet gebonden ware, om aan de Staaten van Holland, (uit wiens naam deeze Commisfie fprak ,) verflag en verantwoording te doen, van iets, dat Hij alleen aan de Algemeene Staaten verfchuldigd was, gaf dit ombewimpeSd te kennen, en achtte het ge-even van verantwoording, des te minder nodig, daar hij eerstdaags gereed zou zijn, om II. II. Mog.-van alles omfiandig bericht te geeven, en dus liep deeze plechtige bezending op

niets uit. Het duurde ook flechts vier

dagen, toet: de F-'ins eene uitvoerige Memorie, ter Juflificatie van zijn gedrag, fints zijne komst aan het Beduur, ter Vergadering van de Algemeene Staaten inleverde , waar in hij, in een aaneengefchakeld Tafereel van zijne werkzaamheden , de Bondgenooten in het generaal, in fiaat ftelde,

om