is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopt handboekje der vaderlandsche geschiedenissen. Aanvang neemende met de komst van Karel de Vde [...], ten dienste van Neêrlandsch jongelingschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VADERLs GESCHIEDENISSEN. 71

304 Burgers, niet alleen aan den Stadhouder zonden, maar den inhoud van hetzelve goedkeurden, en Zijne Hoogheid verzochten, om bij de eerstkomende jaarlijkfche verandering der Regeering, de Heer va» Goens van zijne Raadsplaats te ontflaan, door denzelven niet wederom op nieuws te Eligeeren (*) zoo als het gewoone gebruik medebragt.

Dit alles aan van Goens niet onbekend blijvende, en hij van dag tot dag, den haat van veelen tegen hem ziende vermeerderen , deedt zulks hem beiluiten, om op zijn ont-

flag

(*) Volgens het Regeeringsregïement van 1674, waarop Z. II. als Stadhouber den Eed gedaan had, waren alle de Leden der Regcering voor niet langer dan één jaar van hunnen Post verzekerd. Het jïond bij de jaarlijkfche verandering der Regeering aan den Stadhouder, om de Vroedfchappen al of niet te continueeren. Dit recht, die macht des Stadhouders riep men nu in, om van Goens den voet te ligten, fchoon men kort daar naa, die macht wraakte, ——' Wtlk eene ongerijmdheid.