is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopt handboekje der vaderlandsche geschiedenissen. Aanvang neemende met de komst van Karel de Vde [...], ten dienste van Neêrlandsch jongelingschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vO BEKNOPT HISTORISCH HANDBOEKJE

fthaften, en op buitengewoone tijden, eem in de Wees Kerk, daarnaa op het BisfchopsHof, en eindelijk in het zogenaamde Starreboscb , de gewoone Exercietieplaats des Guarnizoens, hunne Wapenoeffeningen verrichteden. De gumtbetooningen die de meerderheid der Vroed fchapsleden bij alk gelegenheden, voor dit Genootfchap aan den dag la^en, ontftak het vuur van jalouzij in de zielen van veele braave Burgers, die, of uit gebrek aan tijd, of uit hoofde van onvermogen,, om aan deeze kostbaare uitfpanning deel te neemen, zich niet weinig ergerden, wanneer zij de Leden des Genootfchaps in alles den voorrang zagen verkrijgen; en tegelijk eenen meer dan. gewonen invloed op alle de handelingen .en befluiten der Regeering. Van hier een aantal onzalige twisten en verdeeldheden tusfchen Burgers en Burgers; van hier, dat zelden een Exerciticdag ten avond daalde, of dezelve had zich gekenmerkt door nieuwe oneenigheden. Hoe zeer de Wapenoeffeningen in het openbaar gefchiedden, en het dus aan elk vrijftondt, om dezelve te komen be-

GchQUff