is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopt handboekje der vaderlandsche geschiedenissen. Aanvang neemende met de komst van Karel de Vde [...], ten dienste van Neêrlandsch jongelingschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'DER VADEM* GESCHIEDENISSEN.

met een innig zielsgenoegen vernomen werdt, de Staaten van Holland, (ten minften de meer. derheid derzeiye ,) ortfingen 'er de uitbundigfte bewijzen van lof en goedkeuring over, en dezen vonden zich door de verwijdering des Stadhouders uit de Hofplaats, niet weinig opgeruimd in de zwarigheden die | zich in een omgekeerd geval opdeden, om naar willekeur te befchikken over de Militairen ter hunner betaling ftaande, die zij niet wilden gebruiken laaten, tot het dempen der hooggaande Twisten in het Vaderland, maar veel eer dienstbaar keurden om hunne oogmerken verder te bereiken. Handelingen , waarin zij door de Staaten van andere Gewesten , wel fpoedig nagevolgd werden. v. • Naauwlijks was de maare van dit alles naa* Berlin overgewaaid,,,of Fredrik de Groote vatte de penne op, en fchreef dcsA'eg.ms eenen belangrijken brief aan de Staaten Generaal, en een aan die van Holland, waarin hij als Vriend en Nabuur, ten voordeele van, "zijnen Bloedverwant, tusfchen beiden trad, om het gerezen ongenoegen uit den weg te I VI. Deel. H rui-