Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VADERL» GESCHIEDENISSEN. 231

verde, dat in laater tijd, het ftuk plechtig herroepen wordt, door veelen die het ondertekend hadden , en aandeel in het algemeen Beftuur behielden

Hoe die zij, vast gaat bet, dat fints het tekenen der Aele, de fnaaren al hooger en hooger gefpanncn werden, en alomme flappen ondernomen werden , die vierkant ftrijdig waren met den bovenftaanden inhoud, waar van veelen zich zoo veel nuts en heils beloofden, doch die verfcheidene hoofden der Gewapende en Ongewapende Genootfchappen , met dies te meerder drifts en ijvers bezielde, om ter bereiking van het voorgeftelde doel, de Collegien van Regeering door geweldadige Remotien, te doen beftaan, uit lieden die hen van de hand

vlodat zij 'er niet opentüjk mede voor den dag durfden komen, om de opfpraak die het ftuk maakte, en om dat de gematigden weigerden hetzelve te onderteekenen. Zo» lang ons dit niet op zekerder gronden blijkt, kunnen of mogen wij bier niets beflisfeben, waarom wij dit in bet midden laaien,, x

Sluiten